Қаржылық есептілік

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгемен Ескерт. 31 желтоқсан
2018 жыл
31 желтоқсан
2017 жыл
Активтер
Айналымнан тыс активтер
Негізгі құралдар 6 667.936.367 535.294.178
Материалдық емес активтер 1.472.307 1.038.637
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар 6 1.018.989 742.325
Кейінге қалдырылған салық активтері 26 3.760 2.252
Қауымдасқан компанияға инвестициялар 7 1.107.867 782.081
Байланысты тараптардан ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі 27 929.162 1.009.981
Басқа да қаржы активтері, ұзақ мерзімді бөлік 11 25.609.268 1.091.823
Басқа да ұзақ мерзімді активтер 4.017 17.129
698.081.737 539.978.406
Айналымдағы активтер
Қорлар 8 2.291.378 1.875.434
Сауда дебиторлық берешек 9 9.251.847 7.764.693
Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлем 791.934 961.745
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем 1.541.679 1.584.041
Өзге де ағымдағы активтер 10 528.622 652.589
Басқа да қаржы активтері, қысқа мерзімді бөлік 11 20.127.229 25.107.392
Пайдалануға шектелген ақша қаражаты 12 4.175.576 3.445.617
Ақша қаражаты мен оның баламалары 13 19.060.700 47.577.783
57.768.965 88.969.294
Активтер жиыны 755.850.702 628.947.700
Капитал және міндеттемелер
Капитал
Жарғылық капитал 14 126.799.554 126.799.554
Меншікті сатып алынған акциялар 14 (930) (930)
Активтерді қайта бағалау резерві 14 310.840.187 220.858.720
Басқа резервтер 14 (37.081) (170.701)
Бөлінбеген пайда 35.092.074 26.680.917
472.693.804 374.167.560
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Қарыздар, ұзақ мерзімді бөлік 15 62.881.150 64.229.182
Облигациялар, ұзақ мерзімді бөлік 16 83.660.104 83.649.023
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 26 90.170.202 66.666.573
Сауда және басқа да кредиторлық берешек, ұзақ мерзімді бөлік 17 - 298.327
Мемлекеттік субсидия, ұзақ мерзімді бөлік 89.972 100.786
Қаржылық жалдау бойынша міндеттеме, ұзақ мерзімді бөлік 27 157.175 8.961
236.958.603 214.952.852
Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қарыздар, қысқа мерзімді бөлік 15 11.420.710 9.502.895
Облигациялар, қысқа мерзімді бөлік 16 4.097.122 4.407.719
Сауда және басқа да кредиторлық берешек, қысқа мерзімді бөлік 17 22.645.297 18.763.337
Құрылыс бойынша міндеттеме 18 683.430 683.430
Келісімшарттық міндеттемелер 1.734.670 2.048.415
Мемлекеттік субсидия, қысқа мерзімді бөлік 30.430 27.487
Қаржылық жалдау бойынша міндеттеме, қысқа мерзімді бөлік 27 36.323 3.996
Табыс салығынан басқа, салықтар бойынша берешек 19 2.144.441 958.525
Табыс салығы бойынша берешек 1.123 5.385
Төленуге жататын дивидендтер 2.750 87
Өзге ағымдағы міндеттемелер 20 3.401.999 3.426.012
46.198.295 39.827.288
Міндеттемелер жиыны 283.156.898 254.780.140
Капитал мен міндеттемелер жиыны 755.850.702 628.947.700
Бір жай акцияның баланстық құны (теңгемен) 14 1.812 1.435

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен Ескерт. 2018 жыл 2017 жыл
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім 21 175.797.386 152.379.817
Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 22 (105.840.194) (89.399.369)
Жалпы пайда 69.957.192 62.980.448
Жалпы және әкімшілік шығыстар 23 (14.937.698) (13.142.395)
Өткізу шығыстары (284.688) (246.651)
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс 6 3.342.507 -
Негізгі құралдардың құнсыздануын қалпына келтіру / (залал) 6 266.291 (196.982)
Операциялық табыс 58.343.604 49.394.420
Қаржылық кірістер 24 4.951.337 3.593.207
Қаржылық шығыстар 24 (3.862.511) (4.523.948)
Теріс бағамдық айырма, нетто 25 (5.865.654) (4.356.244)
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес 7 325.786 477.127
«Delta Bank» АҚ мен «Казинвестбанк» АҚ-дағы қаражаттың құнсыздануынан болған шығыстар - (2.241.155)
Күтілетін несие залалдарына резервті есептеу (2.931.750) -
Басқа да кірістер 334.637 506.849
Басқа да шығыстар (270.638) (208.562)
Салық салынғанға дейінгі пайда 51.024.811 42.641.694
Табыс салығы бойынша шығыстар 26 (10.981.936) (9.760.378)
Бір жылғы пайда 40.042.875 32.881.316
Акцияға пайда
Бас компанияның жай акцияларының ұстаушыларына келетін жылғы базалық және бөлінген пайда (теңгемен) 14 154,01 126,47
Бір жылғы пайда 40.042.875 32.881.316
Басқа да жиынтық кіріс
Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жатпайтын басқа да жиынтық кіріс
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс 113.259.316 -
Пайда салығының әсері (22.651.864) -
Пайда салығын шегере отырып, келесі кезеңдерде пайданың немесе залалдың құрамына қайта
жіктеуге жатпайтын таза өзге де жиынтық кіріс
90.607.452 -
Пайда салығын шегере отырып, бір жылғы басқа да жиынтық кіріс 90.607.452 -
Пайда салығын шегере отырып, бір жылғы жиынтық кіріс жиыны 130.650.327 32.881.316

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен Ескерт. 2018 жыл 2017 жыл
Операциялық қызмет
Салық салынғанға дейінгі пайда 51.024.811 42.641.694
Салық салынғанға дейінгі пайданы таза ақша ағындарымен салыстыруға арналған түзетулер
Тозу және амортизация 26.755.934 22.935.831
Қаржылық шығыстар 24 3.862.511 4.523.948
Қаржылық кірістер 24 (4.951.337) (3.593.207)
Теріс бағамдық айырма, нетто 25 5.865.654 4.356.244
Ескірген қорларға резервті (қалпына келтіру) / есептеу 23 (398.750) 86.128
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс 6 (3.342.507) -
(Құнсыздануды қалпына келтіру) / негізгі құралдардың құнсыздануы 6 (266.291) 196.982
Күтілетін несие залалдарына резервті есептеу 2.931.750 -
Қауымдасқан компанияның пайдасындағы үлес 7 (325.786) (477.127)
Мемлекеттік субсидиядан кіріс (28.468) (9.162)
Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің шығуынан болатын залал 168.174 21.978
Басқа қаржы активтері бойынша сыйақыдан түскен кіріс - (30.248)
«Delta Bank» АҚ мен «Казинвестбанк» АҚ-дағы қаражаттың құнсыздануынан болған шығыстар - 2.241.155
Күмәнді сауда және басқа да дебиторлық берешек пен өзге де ағымдағы активтер бойынша резервті
қалпына келтіру
23 - (1.044.203)
Айналымдағы капиталға түзетулер
Қорлардағы өзгеріс (17.194) (259.801)
Сауда-дебиторлық берешектегі өзгеріс (1.915.564) 9.013.514
Басқа дебиторлық берешектің және берілген аванстардың өзгеруі 310.559 -
Өтелуге жататын ҚҚС және басқа да салықтар бойынша алдын ала төлемдегі өзгеріс 178.286 (652.080)
Өзге де ағымдағы активтердегі өзгеріс - (199.879)
Сауда және басқа да кредиторлық берешектегі өзгерістер 989.715 1.065.361
Келісімшарттық міндеттемелердегі өзгеріс (313.745) 1.005.890
Табыс салығынан басқа, салықтар бойынша берешектегі өзгеріс 1.197.834 (2.381.704)
Өзге де ағымдағы міндеттемелердегі өзгеріс (27.047) 451.170
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары 81.698.539 79.892.484
Төленген пайыздар (2.987.933) (4.186.436)
Төленген купондық сыйақы (9.209.500) (8.835.000)
Төленген табыс салығы (9.502.696) (10.467.054)
Алынған пайыздар 4.315.484 5.436.517
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары 64.313.894 61.840.511
Инвестициялық қызмет
Депозиттік шоттардан алу 36.509.577 97.295.695
Депозиттік шоттарды толықтыру (27.404.147) (64.311.770)
Самұрық-Қазынаның облигацияларын сатып алу 11 (25.545.272) -
Борыштық бағалы қағаздарды сатып алу (ҚР Ұлттық банкінің ноттары) (5.356.676) -
Борыштық бағалы қағаздарды өтеу (ҚР Ұлттық банкінің ноттары) 5.400.000 -
Пайдаланылуы шектелген ақша қаражатындағы өзгеріс (310.921) 13.165.083
Ақша қаражатының басқа да қаржы активтеріне қайта жіктелуі (2.860.231) (1.299.715)
Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді өткізуден түскен түсім 203.960 215.161
Негізгі құралдарды сатып алу (32.977.830) (53.999.831)
Материалдық емес активтерді сатып алу (336.653) (410.278)
Негізгі құралдарды сатып алуға пайдаланылған жобалық қаражатты қайтару 6 267.056 -
DSFK эмитентінің облигацияларды сатып алуы 11 12.971 -
Қызметкерлерге берілген қарыздарды өтеу 7.716 10.406
Инвестициялық қызметке пайдаланылған таза ақша ағындары (52.390.450) (9.335.249)
Қаржылық қызмет
Дивидендтерді төлеу (31.368.769) (19.897.651)
Қарыздарды өтеу (9.217.048) (53.433.954)
Облигацияларды шығару - 36.271.080
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары (40.585.817) (37.060.525)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза өзгеріс (28.662.373) 15.444.737
Валюта бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері 154.386 77.668
Ақша қаражаты мен оның баламаларына күтілетін несие залалдарына резервті есептеуден болған әсер 13 (9.096) -
1 қаңтарға ақша қаражаты мен оның баламалары 47.577.783 32.055.378
31 желтоқсанға ақша қаражаты мен оның баламалары 13 19.060.700 47.577.783

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ЕСЕП

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен Жарғылық
капитал
Активтерді
қайта бағалау
резерві
Меншікті
сатып
алынған
акциялар
Басқа
резервтер
Бөлін-
беген
пайда
Жиыны
2017 жылдың 1 қаңтарына 126.799.554 220.890.374 (930) (170.701) 14.565.773 362.084.070
Есепті кезеңдегі пайда - - - - 32.881.316 32.881.316
Жиынтық кіріс жиыны - - - - 32.881.316 32.881.316
Дивидендтер (14-ескертпе) - - - - (19.897.694) (19.897.694)
Акционерлермен операциялар - - - - (900.132) (900.132)
Активтерді қайта бағалау резервін көшіру
(14-ескертпе)
- (31.654) - - 31.654 -
2017 жылдың 31 желтоқсанына 126.799.554 220.858.720 (930) (170.701) 26.680.917 374.167.560
9 ХҚЕС-ті алғаш рет қолданудан болған әсер
(3-ескертпе)
- - - - (886.271) (886.271)
2018 жылдың 1 қаңтарына (қайта есептелген) 126.799.554 220.858.720 (930) (170.701) 25.794.646 373.281.289
Есепті кезеңдегі пайда - - - - 40.042.875 40.042.875
Пайда салығын шегере отырып, негізгі
құралдарды қайта бағалаудан түскен кіріс
(6-ескертпе)
- 90.607.452 - - - 90.607.452
Жиынтық кіріс жиыны - 90.607.452 - - 40.042.875 130.650.327
Активтерді қайта бағалау резервін көшіру
(14-ескертпе)
- (625.985) - - 625.985 -
Дивидендтер (14-ескертпе) - - - - (31.371.432) (31.371.432)
Облигациялар бойынша резерв амортизациясы
(14-ескертпе)
- - - 133.620 - 133.620
2018 жылдың 31 желтоқсанына 126.799.554 310.840.187 (930) (37.081) 35.092.074 472.693.804